Hållbarhetspolicy

1. Inledning
Västerhuset är en långsiktig fastighetsägare vilket präglar allt agerande, såväl ägande, förvaltning och utveckling som kundrelationer och finansiering.
Arbetet med hållbarhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten och en förutsättning för att nå företagets mål. Nöjdare kunder och ökad lönsamhet är en del i detta.
För att lyckas med detta krävs engagerade medarbetare men även hyresgäster.
Organisationen skall för att nå målen vara decentraliserad för att ge stimulerande arbetsuppgifter, frihet och utvecklingsmöjligheter för varje medarbetare. Korta beslutsvägar, lokal närvaro och engagemang i lokal utveckling är grundläggande för att lyckas.

2. Omfattning
Hållbarhetspolicyn omfattar alla medarbetare och hela verksamheten.

3. Syfte
Syftet med hållbarhetspolicyn är att sätta riktlinjer och gränser. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling och vara en naturlig del av verksamheten.

4. Definition
Ekonomisk hållbarhet handlar om den långsiktiga tillväxten och lönsamheten.
Ekologisk hållbarhet handlar om resursanvändning och miljöbelastning.
Social hållbarhet handlar om utvecklingen av samhället i stort där vi verkar.

5. Åtagande
Hållbarhetsarbetet är en integrerad och naturlig del av verksamheten.
Samhällets krav enligt lagar och regler skall följas och ständig förbättring med tydliga mål skall vara ledstjärnan.

För att lyckas skall vi:

Övergripande
Regelbundet följa upp, utvärdera och förbättra.
Kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetens.

Ekologisk hållbarhet
Säkerställa att resurser brukas effektivt och på ett besparande sätt.
Ställa krav på leverantörer av varor och tjänster.
Minska mängden avfall.

Ekonomisk hållbarhet
Ha en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och lönsamhet.
Ha låg finansiell och operationell risk.
Nyttja resurser effektivt.

Social hållbarhet
Vara ansvarsfulla och engagerade.
Vara en attraktiv arbetsgivare.
Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer i och kring våra fastigheter.

6. Ansvar
VD är ytterst ansvarig men alla medarbetare har ett ansvar i sin dagliga gärning.

7. Samverkan
Västerhuset skall aktivt samverka med samhällets aktörer och intressenter.

8. Övergripande hållbarhetsmål
Effektiv resursanvändning /energipolicy
Energianvändningen skall minskas med 3% per år.
Koldioxidutsläppen skall minskas med 5% per år.
75% av energianvändningen skall komma från förnyelsebar energi senast 2020.
Vattenanvändningen skall minskas med 3% per år.

Fastighetsbestånd
Alla nyproducerade fastigheter skall uppföras på sådant sätt att de kan miljöklassas.
Vid större ombyggnationer skall samma krav ställas som vid nyproduktion.
Samtliga fastigheter skall miljöinventeras.

Socialt engagemang och ansvarstagande
Västerhuset skall engageras sig lokalt på de marknader där vi verkar, dvs Jönköping och Skövde.
Västerhuset skall främja mångfald och jämställdhet.
Västerhuset skall fortlöpande ge medarbetarna möjligheter till engagemang, samarbete och utveckling.


Energipolicy

Västerhuset AB skall följa samhällsutvecklingen, samt uppfylla gällande krav och lagstiftning inom miljö/energiarbetet.

Med utgångspunkt från våra byggnaders olika förutsättningar skall vi optimera energianvändningen för de olika fastigheterna. Energianvändningen skall minskas med minst 3% per år.

Västerhuset AB skall främja hushållandet av energi och resurser vid byggnation, renovering och underhåll genom att försöka välja material, produkter och tekniska lösningar som är miljövänliga i hela processen från tillverkning till användning.

Minska energiförbrukningen i vår fastighetsförvaltning utan att minska på komfort och trevnad hos våra hyresgäster.

Västerhuset AB skall sträva mot en ökad andel förbrukad förnyelsebar energi. Senast 2020 skall 75% av energianvändningen komma från förnyelsebar energi.

Alla nyproducerade fastigheter skall uppföras på sådant sätt att de kan miljöklassas.
Samtliga fastigheter skall miljöinventeras.