Vi arbetar långsiktigt med hållbarhet

Hållbarhet är en av våra främsta fokuspunkter. Västerhuset är en långsiktig fastighetsägare vilket präglar alla agerande, såväl ägande, förvaltning och utveckling som kundrelationer och finansiering. Arbetet med hållbarhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten och är en förutsättning för att nå företagets mål. Nöjdare kunder och ökad lönsamhet är en del i detta.

 

Här nedanför hittar du vår hållbarhetspolicy där du kan läsa mer om hur vi arbetar.

Hållbarhetspolicy

 1. Inledning

Västerhuset är en långsiktig fastighetsägare vilket präglar allt agerande, såväl ägande, förvaltning och utveckling som kundrelationer och finansiering. Arbetet med hållbarhetsfrågor är därmed en naturlig del av verksamheten och en förutsättning för att nå företagets mål. Nöjdare kunder och ökad lönsamhet är en del i detta. För att lyckas krävs engagerade medarbetare och även hyresgäster.

Organisationen skall för att nå målen vara decentraliserade för att ge stimulerande arbetsuppgifter, frihet och utvecklingsmöjligheter för varje medarbetare. Korta beslutsvägar, kompetensutveckling, lokal närvaro och engagemang i lokal utveckling är grundläggande för att lyckas.

 1. Omfattning

Hållbarhetspolicyn omfattar alla medarbetare och hela verksamheten.

 1. Syfte

Syftet med hållbarhetspolicyn är att sätta riktlinjer och visioner för hur hållbarhetsarbetet ska implementeras och utvecklas för att vara en naturlig del av verksamheten.

Hållbarhetsarbetet ska stärka Västerhusets varumärke för att attrahera och biehålla hyresgäster, medarbetare och finansiering, samtidigt som vi gör vår del för planetens och samhällets bästa.

 1. Definition

Ekonomisk hållbarhet handlar om den långsiktiga tillväxten och lönsamheten.

Ekologisk hållbarhet handlar om resursanvändning och miljöbelastning.

Social hållbarhet handlar om utvecklingen av samhället där vi verkar.

 1. Åtagande

Hållbarhetsarbetet är en integrerad och naturlig del av verksamheten.

Samhällets krav enligt lagar och regler ska följas och ständig förbättring med tydliga mål skall var ledstjärnan.

För att lyckas ska vi:

Övergripande

Ha en hållbarhetsstrategi med tillhörande färdplan som ska finnas tillgänglig och följas upp, utvärderas och förbättras regelbundet med en årlig avstämning för samtliga mål. Strategi och färdplan ska uppdateras vid behov eller minst var tredje år för att hållas aktuell.

Kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetens inom de områden som identifierats i strategin och kompetensutvecklingen ska finnas med i färdplanen.

Jobba i mindre grupper för specifika delmål relaterade till hållbarhet och färdplanen.

Medverka i forum och nätverk som är relevanta för vårt hållbarhetsarbete.

Jobba för att kunna ta emot praktikanter och studenter som skriver examensarbeten med intresse för hållbarhet.

Ha en öppen dialog med våra hyresgäster angående deras och vårt hållbarhetsarbete och hur vi kan utnyttja eventuella synergier.

Avsätta tid för hållbarhetsarbete genom att försöka hålla arbetsbelastningen på en nivå som tillåter för detta.

Fortsätta ha en hög ambitionsnivå för hållbarhetsarbete där en positiv arbetsmiljö bidrar till medarbetares driv i hållbarhetsfrågor och vi ska fira framgångar.

Ekonomisk hållbarhet

Ha en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt och lönsamhet.

Ha låg finansiell och operationell risk.

Nyttja resurser effektivt.

Ekologisk hållbarhet

Säkerställa att resurser brukas effektivt med ett livscykelperspektiv.

Ställa krav på leverantörer av varor och tjänster.

Ha tydliga hyresavtal i förhållande till hållbarhetsfrågor.

Minska mängden avfall.

Social hållbarhet

Vara ansvarsfulla och engagerade.

Vara en attraktiv arbetsgivare som skapar arbetsmöjligheter i samhället vi verkar i.

Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer i och kring våra fastigheter som bidrar till socialt hållbara områden.

 1. Ansvar

VD är ytterst ansvarig men alla medarbetare har ett ansvar i sin dagliga gärning.

 1. Samverkan

Västerhuset skall aktivt samverka med samhällets aktörer och intressenter.

 1. Övergripande hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen ska vara mätbara och följas upp genom hållbarhetsstrategin och den tillhörande färdplanen. Hållbarhetsmålen ska hållas aktuella och innehålla följande områden:

 • Effektiv resursanvändning
  • Minskning av energianvändningen
  • Minskning av koldioxidutsläpp
  • Andel förnyelsebar energi
  • Minskning av vattenanvändning
  • Underhållsplanering
 • Miljöklassning
 • Miljöinventering
 • Lokalt engagemang
 • Mångfald och jämställdhet
 • Kompetensutveckling för medarbetare
 • Internt engagemang för hållbarhetsfrågor
 • Omvärldsspaning
 • Kundnöjdhet (KPI)
 1. Uppdatering av hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicyn ska uppdateras var tredje år eller oftare vid behov. Hållbarhetspolicyn ska uppdateras innan hållbarhetsstrategin och färdplanen uppdateras för att säkerställa att dessa följer riktlinjer och visioner som är aktuella.